Semalt inçe mazmunyň nämedigini düşündirýär


Mazmuny

  1. Giriş
  2. Inçe mazmun we açar sözler
  3. Inçe we pes hilli mazmunyň täsiri
  4. Inçe mazmundan nädip saklanmaly
  5. Netije

Giriş

Mazmun şa, ýöne elbetde, mazmunyň her görnüşini şa hasaplap bolmaz. Patyşa mazmuny, Google-da ýerleşdirmek üçin gowy optimallaşdyrylan ýokary hilli özboluşly mazmuny aňladýar. Inçe mazmun munuň göni tersine meňzeýär. Inçe mazmun, Google-da ýerleşdirip bilmeýän web mazmunyna degişlidir. Näme üçin? Bu manyly, asyl ýa-da ähmiýetli däl we degişli açar sözleri hem öz içine almaýar.

Google we beýleki gözleg ulgamlary inçe mazmuny (pes hilli) mazmuny gaty halamaýarlar, sebäbi internet ulanyjylary (web sahypasyna girýänler) şuňa meňzeş mazmuny ýigrenýärler. Iň oňat dünýäde web sahypalarynda gowy ýazylan, gözleg motory üçin amatly we okamak aňsat bolan ýokary hilli mazmundan başga zat bolmaz. Web sahypalarynyň köpüsiniň şowsuzlygy şu ýerde. Ine, inçe mazmun, näme üçin ondan gaça durmalydygyňyz we muny nädip etmelidigiňiz barada bilmeli zatlaryňyz.


Inçe mazmun we açar sözler

Haçan-da bir web sahypasynda diňe birnäçe möhüm açar sözler we esasy sözlemler bar bolsa, web sahypasynyň inçe mazmuny bar diýmek bolar. Bu inçe mazmun, sebäbi Google-yň algoritmleri internet ulanyjylarynyň şol web sahypasyndan gözleýän esasy açar sözlerini alyp bilmeýär. Esasy sözlemler, diňleýjileriňiziň önümleri we hyzmatlary gözlemek üçin köplenç ulanýan sözleri. Web sahypasynda: "maşynym", "ofisim", "kompýuterim" we "adresim" ýaly möhüm sözlemler bolup biler.

Onda bu meselede uly mesele näme? Gözleg motorlary bu açar sözleri sahypanyň gözlenýän açar söz bilen baglanyşygynyň görkezijisi hökmünde ulanýarlar. Gözleg motory bilen optimallaşdyrylan açar sözler näçe köp bolsa, adamlar sahypaňyzy tapar. Sahypaňyzda degişli açar sözler az bolsa, sahypaňyzy az adam tapar.

Bu SERP-leriňize (gözleg motorynyň netijeler sahypasy) we alyp boljak traffigiň hiline täsir eder. Degişli açar sözleriň gaty pes mukdaryny öz içine alýan web sahypalary diňe gözleg motorlarynda pes dereje alar. Näme üçin? Web sahypaňyzyň belli bir gözleg soragyna degişli däldigini aňladýar. Bu, işiňiz üçin uly mesele bolar, esasanam siziňki doýýan ýer bolsa.


Artykmaç açar sözleriň bolmagy inçe mazmun hasaplanyp bilner we web sahypaňyza zyýan ýetirip biler. Google saýtlary käwagt açar sözleriň köp bolmagy sebäpli jezalandyrýar, esasanam ähmiýetsiz açar sözler bolsa.

Gözleg motorlarynda açar sözleriň ulanylmagyna garamazdan sahypanyň ýerlikliligini kesgitlemegiň usuly bar, şonuň üçin gaty köp açar söz ulanyp, özüňize zyýan berip bilersiňiz. Sebäbi Google-yň algoritmi mazmunyňyza has laýyk gelýän açar sözleri bilmezligi mümkin. Şeýlelik bilen, bu açar sözleriň hiç biri üçin reýting bermeýärsiňiz. Şonuň üçin açar sözleriňiziň ähmiýetli we az mukdarda ulanylmagy möhümdir.

Inçe we pes hilli mazmunyň täsiri

1. Gowşak çekiş

Hil taýdan pes mazmunly web sahypalary ýeterlik çekilmez. Sebäbi adamlar başga bir web mazmunyny gymmaty bolmazdan okamak däl-de, maglumat, ähmiýetli we täze çeşmeler üçin internetde gezmäge has gyzyklanýar.

Bu ýagdaýda hil mazmuny bolmazdan, web sahypaňyz gözleg motorlary tarapyndan 'çuň web' ýa-da 'möý webine' zyňylar. Şeýle hem, öz bazaryňyzda abraýyňyzy we abraýyňyzy artdyrmak mümkinçiligiňiz bolmaz. Inçe mazmun, esasanam web sahypaňyz işiňiziň möhüm derwezesi bolanda esasy mesele.

2. Google reýtinginiň pesligi

Google elmydama ulanyjylaryna hil, maglumat we degişli mazmun arkaly ýokary baha hödürlemegi maksat edinýär. Hakykat, Google-a maglumat gözlemek üçin gidýän adamlar diňe dogry habar berjek, soraglaryna degişli jogaplary hödürleýän ýa-da degişli çeşmelere gönükdirjek çeşmeler isleýärler. Dogrusy, inçe mazmun bularyň hemmesini hödürläp bilmeýär we Google muny bilýär. Şeýlelik bilen, inçe mazmun berýän web sahypalaryny tertipleşdirýär.

Inçe mazmunly web sahypalary görnükliligini peseldip, pes derejäni eýeleýändigi sebäpli, adamlar basmazlar. Şonuň üçin hemişe web sahypaňyza ýokary hilli mazmun goýmaly, şonuň üçin Google-yň sag tarapynda durarsyňyz.

3. Markanyň pes görkezilmegi

Inçe mazmun markaňyza/web sahypaňyza zyýan berýär. Adamlar web sahypaňyzy ähmiýetsiz mazmun bilen baglanyşdyransoň, olaryň hoşniýetliligine girip bilmersiňiz. Şuňa meňzeş adamlar sahypaňyzdan işjeň gaça durarlar we bilýänlerini web sahypaňyza girmekden saklarlar. Näme üçin? Hiç hili bahanyň hödürlenmejekdigini bilýärler. Elbetde, girdejiňize hem täsir edýär. Näme üçin? Adamlar siziň markaňyzy halamaýan bolsa we web sahypaňyza girmeýän bolsaňyz, satuwdan mahrum bolarsyňyz.

Inçe mazmundan nädip saklanmaly

Google ulanyjynyň gözleg niýetine laýyk gelýän we ulanyja zerur maglumatlary hödürleýän iň oňat netijeleri bermäge synanyşýar. Google-da ýokary derejäni almak isleseňiz, gözleg motoryna ulanyjynyň zerur we maglumat çeşmelerini üpjün edýändigiňizi subut etmeli.

Maglumat beriji, ýöne lezzetli mazmun ýazyň (gözleg motory optimizirlenmeli) we Google-yň eliňizden iýmegini islärdiňiz. Postazan mazmunyňyz, esasanam internet brauzerleriniň niýeti bilen giň, täze we ähmiýetli bolmasa, bu mümkin däl. Inçe mazmun, iň gowy gözleg netijesi hökmünde Google-yň ulanyjylara görkezip biljek zadynyň tersidir. Ine, Google-yň isleýän zady (bu inçe mazmundan gaça durmaga kömek eder).

1. Qualityokary hilli mazmuna ýapyşyň

Inçe mazmun meselesine garşy göreşmegiň bir usuly, ulanyjylara gowy mukdarda mazmun bermekdir. Qualityokary hilli web sahypaňyzyň hil balyny ýokarlandyrýar. Adamlar, adatça, ýokary hilli mazmun bilen üpjün edýän web sahypalaryny gözlärler, şonuň üçin ulanyjynyň ilkinji gezek sahypaňyza girmegini isleýän hil mazmunyny öndürmegiň ajaýyp manysy bar. Diýmek, iň gowy zat, haýsy reýting ýerine ýetirişine garamazdan, ýokary hilli mazmun bilen üpjün etmekdir.

Web girýänleriňize gowy maglumat bermäge üns bermeli. Blogyňyzdaky mazmunyň mowzuga degişlidigine we ony doly, düşnükli görnüşde berýändigiňize göz ýetirmeli. Gözleg motorlary elmydama täze mazmun gözleýärler, eger berip bilseňiz, olar sizi söýerler.

2. Mazmunyňyzy ýokary ygtyýarly saýtlar bilen baglanyşdyryň

Mümkin boldugyça mazmunyňyz bilen baglanyşykly ýokary hilli mazmuny haýsy mazmun bilen baglanyşdyrmaga synanyşmaly. Diňe daşarky baglanyşyklar bolmaly däl; web sahypaňyzdaky degişli ýazgylary täze mazmun bilen baglanyşdyrmaly. Ilki bilen, ýazgylaryňyz bilen baglanyşykly beýleki ýazgylary täze mazmun bilen baglanyşdyrmak mazmunyňyza has ygtybarlylyk berýär. Şeýle hem, ulanyjylaryňyza ýazgyňyz bilen baglanyşykly has köp maglumata girmek üçin has köp mümkinçilik berýär. Ikinjiden, ýokary ygtyýarly baglanyşyklaryň bolmagy Google algoritmlerine web sahypalaryňyzy has ýokary goýmaga kömek edýär. Mundan başga-da, sahypaňyzdaky beýleki ýazgylary täze mazmun bilen baglanyşdyrsaňyz, köne mazmunyňyz hem traffigi gazanmagy dowam etdirer.


3. Mazmunyňyzyň zerurlyklaryny autsorsing

Qualityokary hilli mazmun elmydama gadyrly bolsa-da, gowy ýazylan gowy makalalary tapmak hem kyn bolup biler. Munuň esasy sebäbi, ýokary hilli mazmun ýazmak üçin wagt gerek bolup biler we köp adamyň oturmak we ýazmak üçin birnäçe sagatlap rahatlygy ýok.

Bu meseläni çözmek isleseňiz, makala ýazmak meselesini has köp wagty bolan adama tabşyrmagyňyz maslahat berilýär. Gowy mazmun arzan düşmeýär, esasanam ýazyjy başarnykly we tejribeli bolsa, ýöne oňa mynasyp.

Mundan başga-da, gözleg motory bilen optimallaşdyrylan mazmuny ýazmaga ökde däl bolsaňyz, gözleg reýtingiňize zyýan ýetirersiňiz. Theöne eseri autsorsing edeniňizde, gözleg motory optimizirlemek bilen bir hatarda mazmunyňyzyň tomaşaçylary özüne çekjekdigini bilýärsiňiz. Aslynda bu ugurdan hünärmen adamlary işe alýandygyňyza göz ýetirmeli. Mazmun topary Semalt elbetde bu meselede size kömek edip biler.

4. Dublikat mazmundan gaça duruň

Gözleg motorlarynyň köpüsiniň 'dublikat mazmuny' ulanmagy gaty halamaýandygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Bu barada oýlansaňyz, birnäçe web sahypasy biri-biriniň aýnasyna meňzeýär. Sebäbi sahypadaky mazmun başga sahypanyň mazmunyny köpeldýär. Elbetde, bu sahypalaryň tertipleşdirilmeginde kynçylyk döredýär. Şol bir maglumat dürli sahypalarda görkezilse, gözleg motorlary ony “köpeldilen mazmun” hökmünde görýärler we bu sahypalaryň ýokary derejelere ýetmeginiň öňüni alarlar.

Aslynda, Google mazmuny köpeldýän web sahypalaryny jezalandyrýar. Şeýlelik bilen, mazmunyňyzy sahypaňyza ýerleşdirmezden ozal göçürme ýokdugyna göz ýetirmek üçin göçürme barlaýjynyň üsti bilen işlemeli. Semalt, mazmunyňyzyň we sahypaňyzyň asyllygyny barlamak üçin ulanyp boljak iki guraly hödürleýär. Olar web sahypasynyň özboluşlylygy barlaýjy we sahypanyň özboluşlylygy barlaýjy.


5. Açar sözleriň ýerlikliligine üns beriň

Mazmunyňyz üçin açar sözleri saýlanyňyzda, olary üns bilen saýlaýandygyňyza göz ýetiriň. Mazmunyňyzyň degişli göwrümdäki degişli açar sözleri öz içine alýandygyna göz ýetirmeli. Köp açar söz gözleg gurallary, haýsy açar sözleriň geçen we häzirki maglumatlardan we ulanýan guralyňyzyň görnüşine baglylykda marketing kampaniýalaryňyzdan has köp traffik getirjekdigini size habar berer. Mundan başga-da, açar sözleriňiz barada web sahypa mazmunyňyzyň ähmiýetini görkezýän görnüşde ýazmagy başarmaly.

Netije

Indiki gezek özüňize "Google haýsy mazmuny halaýar ýa-da inçe mazmundan nädip saklanyp bilerin" diýip sorasaňyz, ýokardakylaryň hemmesini göz öňünde tutuň we gözleg motory optimallaşdyrylan ýokary hilli mazmun dörediň! Web sahypaňyza näçe ýokary hilli mazmun bar bolsa, web sahypaňyzyň öndürijiligi şonça gowy bolar. Alada etme; görnüşi ýaly kyn däl. Işe başlanyňyzdan soň, inçe mazmundan gaça durmagyň aňsatdygyna göz ýetirersiňiz. Elbetde, köp wagt geçmänkä, web sahypaňyzyň öndürijiligi hyýallaryňyzdan has ýokarydy.

mass gmail